bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip-dpszdunskawola.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach. Dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne ze względu na możliwości techniczne co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: dpszdwola@wp.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 43 823 25 70 lub 43 823 43 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Koordynator: Katarzyna Rzeźnik

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Domu Pomocy Społecznej, ul. Łaska 42, 98-220 Zduńska Wola, lub złożyć skargę pod adresem e-mail: dpszdwola@wp.pl w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 oraz z 2020 r. poz. 695 i 298). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej ul. Łaska 42, 98-220 Zduńska Wola

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dom Pomocy Społecznej składa się z 3 budynków: głównego część A i B, pralni, oraz budynku gospodarczego z garażem. Do budynku głównego części A prowadzą dwa wejścia, oba z poziomu gruntu: jedno główne wejście i drugie przez wiatę i windę. Do części B głównego budynku prowadzą 2 wejścia do których prowadzą schody, ale jest on połączony z częścią A łącznikiem. Część B budynku głównego, budynek pralni i budynek gospodarczy z garażem są pomieszczeniami technicznymi wyłączonymi z dostępu dla osób z zewnątrz, pomimo tego budynek pralni posiada podjazd dla wózków, a budynek gospodarczy z garażem znajduje się na poziomie gruntu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Winda jest umieszczona na poziomie gruntu i można nią jechać na wszystkie piętra budynku. Przystosowana jest do przewozu osób za szczególnymi potrzebami. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Korytarze połączone są ciągiem schodów od piwnicy do strychu. Na drugiej klatce schodowej jest zamontowana platforma schodowa dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo na schodach do piwnicy jest podjazd dla wózków. Korytarze są szerokie, bez progów i są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Dom Pomocy Społecznej dysponuje podjazdami dla wózków, platformą schodową oraz windą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dom Pomocy Społecznej nie jest właścicielem a jedynie dzierżawcą podwórka.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.Opublikował: Arkadiusz Bednarski
Publikacja dnia: 15.03.2022
Podpisał: Arkadiusz Bednarski
Dokument z dnia: 15.03.2022
Dokument oglądany razy: 2 398