bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli., ul. Łaska 42. 98-220 Zduńska Wola, reprezentowany przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Domu Pomocy Społecznej: 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 42; e-mail: dpszdwola@wp.pl, tel./fax: (43) 823-25-70, tel. (43) 823-43-66.
3. Pana(i) dane przetwarzane są w celu: realizacji zadań statutowych Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. art. 6 ust.1 lit. a) wyrażenia zgody, b) zawarcia umowy lub c) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartych w pkt. 3 oraz okresu archiwizacji (wynikające z instrukcji kancelaryjnej).
6. W zakresie wynikającym z przepisów prawnych posiada Pan(i) następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszeni a danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Zgoda na przetwarzanie danych, dokonywane na podstawie wyrażenia zgody, może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym w celu realizacji zadań statutowych Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.”

Wersja do pobrania:  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychOpublikował: Anna Kowalska
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Arkadiusz Bednarski
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 958